وداعِ عاشقانه كبوتران 67

17 آگوست 2017

 maniranam-bird-farewell

وداعِ عاشقانه كبوتران 67
دوباره مي برد مرا به بيكران 67
به ياد 30 هزار گلسرخ تابستان67 كه به تسليم «نه» گفتند!

ارتباط با ما

 
maniranam01