شاهراه نگاه شان ستيغ حقيقت ممنوع بود

08 آگوست 2017

 maniranam smile

شاهراه نگاه شان

ستيغ حقيقت ممنوع بود 

و مرگ، نه فرجام شان

كه نياز لبخند بود 

بر لبان شكوه و 

غرور ايستادن...

تابستان67

ارتباط با ما

 
maniranam01