كشف گورهاى جمعى قتل عام شدگان67

06 آگوست 2017

 maniranam discover

15 مرداد 67 براى اولين بار گورهاى جمعى قتل عام شدگان تابستان67 كشف شد. در اين گورها جسد هايى بود كه نيمى از بدنشان بيرون از خاك بود

ارتباط با ما

 
maniranam01