چه سخن ها داشتند

06 آگوست 2017

 maniranam speaks

چه سخن ها داشتند

اگر ديوارها لب مي گشودند...

بسيارى از كسانى كه در تابستان67 اعدام شدند

حكم شان به پايان رسيده بود.

ارتباط با ما

 
maniranam01