به كسانى كه به فرمان خمينى به قتل عام مجاهدين دست زدند بايد مدال داد

03 آگوست 2017

 maniranam honor

احمدخاتمى: به كسانى كه به فرمان خمينى به قتل عام مجاهدين دست زدند بايد مدال داد‼️

قاتل و خونخوار تويى

دزد و رياكار تويى 

عاصى و خونخواه منم

فاتح اين راه منم

تابستان67

ارتباط با ما

 
maniranam01