بدترين نمونه منحصر به فرد در دوران پس از جنگ جهانى دوم

26 ژوئيه 2017

 maniranam jeffrey robertson

تابستان 67

”اين بدترين نمونه منحصر به فرد در دوران پس از جنگ جهانى دوم است كه طى آن زندانيان اعدام شدن

جفرى رابرتسون وكيل برجسته انگلستان و اولين قاضى ملل متحد براى سيرالئون

ارتباط با ما

 
maniranam01