جنايت پوشاندنى نيست!

25 ژوئيه 2017
  • Media

 maniranam destruction grave

جنايت پوشاندنى نيست!

اين مزارها كه اينطور تخريب شده ان، مربوط به شهداى تابستان67 هست...به اشتراك بگذارين

واي از آن روزى كه افتد پرده ها!

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01