داستان يك لحظه عصيان در زندگى

06 ژوئن 2016
  • Media

maniranam-short-story-king

شاه از سربازانش خواسته بود که او را با وزير تنها بگذارند چون قصد دارد حرف هایی را بزند که آنها نبايد بشنوند در حالی که پشتش را به وزير کرده بود گفت: "زندگی بدون عصيان زندگی نيست .مرگ تدريجی است. " ....

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01