اعدام 57 نفر فقط از 10 تا 21 تير در دوره دوم روحانى

14 ژوئيه 2017

maniranam excutions

57 اعدام فقط از 10 تا 21 تير 

اينم از دوره دوم روحانى

اعتراض به اعدام

سكوت ممنوع

شياد

ارتباط با ما

 
maniranam01