توطئه گرها در مراسم نماز جمعه به دار آويزان شوند

22 مى 2017

maniranam rouhani 59

روحانى 59:

توطئه گرها در مراسم نماز جمعه به دار آويزان شوند تا مردم مشاهده كنند و تأثيرش بيشتر باشد

روحاني 96:

مردم آنهايى كه در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند

ارتباط با ما

 
maniranam01