نه! دژخيم حريف من نيست تو اين جنگ نابرابر

20 مى 2017
  • Media

 maniranam unjust war

نه!

دژخيم حريف من نيست

تو اين جنگ نابرابر

پشت من به نسلى گرمه

كه ايستاده تا به آخر

قيام تا آزادى

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01