فومن - فریاد یک زن هموطن:‌ چرا رای مردم رو میخرید

19 مى 2017
  • Media

 maniranam woman

فومن - فریاد یک زن هموطن:‌ چرا رای مردم رو میخرید

نه جلاد نه شياد 

راى من سرنگوني

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01