آمار اعدام ها در دوره روحانى متوسط روزانه 2 اعدام

19 مى 2017

maniranam statistics

آمار اعدام ها در دوره روحانى

متوسط روزانه 2 اعدام

2013: 814 نفر

2014: 753 نفر

2015: 966 نفر

2016: 567 نفر

نه جلاد نه شياد

رأى من سرنگونى

ارتباط با ما

 
maniranam01