توپ تانک فشفشه رییسی آدمکشه

18 مى 2017
  • Media

 maniranam political prisoners

27ارديبهشت- اصفهان 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

توپ تانک فشفشه رییسی آدمکشه 

نه جلاد نه شياد

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01