مرگ بر خامنه اى-راى من سرنگونى

18 مى 2017

maniranam tehran-overthrow

ارسالي يكي از دوستان از تهران - دمش گرم

مرگ بر خامنه اى

راى من سرنگونى 

ارتباط با ما

 
maniranam01