Print this page

تجمع بزرگ غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز 26 مهر ويژه

19 اكتبر 2017
  • Media

maniranam-ahvazتجمع بزرگ غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز 26 مهر
دستاى پشت پرده با پول ما چه كرده
 خوزستانی می میرد ذلت نمی پذیرد
نصرمن الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب
تهاجم غارت شدگان به استاندارى اهواز
اعتراض تا نتيجه نهايى

Media